App.notyfile.se safari
Hållbarhet

Hus som håller i 100 år

Hållbara bostäder med lång livslängd är det viktigaste vi kan göra för miljön. Allt vi bygger ska hålla i minst 100år och byggas med noggrant utvalda och medvetna  material med höga energiegenskaper. Dessutom är social- och ekonomisk hållbarhet en lika högt prioriterad punkt. 

Vår gemensamma framtid

“Vi arbetar med hållbarhet utifrån begreppen ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.”

Tre grundprinciper

”Vår gemensamma framtid” skrevs av värdskommisionen för miljö och utveckling under 1980-talet.  Ur det framgår bl.a. att hållbar utveckling är ””en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta ser vi som en självklarhet när vi utvecklar framtidens bostäder idag. 

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar ständigt efter att minska miljöpåverkan under hela livscykeln i våra byggnader. 

Det innebär ända från framtagande av byggmaterial till att byggnaden så småningom ska rivas. Vi vill också att det ska vara lätt för våra köpare att leva miljöanpassat. Därför ställer vi krav på leverantörer och arbetar med miljöstyrning av byggprojekt.

Miljöarbetet har fyra fokusområden: 

  • Minimera klimatpåverkan
  • Effektiv avfallshantering
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan farliga ämnen
 

Social Hållbarhet

Social hållbarhet innebär att våra medarbetare mår bra och att varje enskild individ ges förutsättningar att utvecklas på ett optimalt sätt. Vidare ska bostäderna vi bygger ha en arkitektur och omkringliggande miljö som skapar trygghet och goda möjligheter till social samvaro. Vi ser det även som betydelsefullt att erbjuda lägenheter i olika storlekar, prisklasser och områden för att bidra till ett inkluderande samhälle, där människor har möjlighet att bo bra. 

Ekonomisk Hållbarhet

En väl fungerande ekonomi är förutsättningen för företagets existens. Att ta ekonomiskt ansvar omfattar att säkerställa god lönsamhet, finansiell stabilitet, långsiktiga investeringar, riskhantering och garantiåtaganden liksom god affärsetik och hållbara inköp. Ekonomiskt ansvar handlar också om att säkerställa hållbara och finansiellt stabila bostadsrättsföreningar där medlemmen kan känna trygghet i att föreningen har ett gott underhåll av dess fastighet och att årsavgifter är långsiktigt förutsägbara.

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by Maree fastigheter